فرم ها شیمی

تعداد بازدید:۵۹۶

افراد حقیقی و حقوقی می توانند قبل از مراجعه و یا در هنگام تحویل نمونه ها به آزمایشگاه فرم درخواست آنالیز را تکمیل نموده و به واحد پذیرش تحویل دهند. بر اساس آزمون های درخواستی لیست اعلام هزینه ی آزمون ها تقدیم مراجعین محترم می گردد. 

فرم درخواست آنالیز