آنالیز شیمیایی مصالح ساختمانی

تعداد بازدید:۵۸۱

آزمون های مختلفی در زمینه ی تعیین ماهیت و نیز بررسی خواص مصالح ساختمانی در مجموعه آزمایشگاههای شیمی پژوهشکده تکنولوژی تولید انجام می گیرد که در زیر آورده شده اند:

اندازه گیری افت حرارتی 

افت حرارتی (LOI) آزمایشی است که در شیمی تجزیه معدنی و علوم خاک به ویژه در تجزیه و تحلیل مواد معدنی و ترکیب شیمیایی خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. افت حرارتی، از گرمای شدید حاصل از احتراق نمونه ای از مواد در دمای مشخص تشکیل شده‌است که اجازه می‌دهد تا مواد فرّار از آن خارج شوند، تا این که جرم آن متوقف شود.

اندازه گیری باقیمانده نامحلول

 

اندازه گیری آهک آزاد

 

اندازه گیری CaO

 

اندازه گیری MgO

 

اندازه گیری K2O

 

اندازه گیری SiO2

 

اندازه گیری SO3

 

اندازه گیری Na2O

 

اندازه گیری Al2O3

 

اندازه گیری Fe2O3